Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Hàng tháng Việt An tổ chức các buổi đào tạo văn hóa doanh nghiệp với nội dung đa dạng, phong phú và gắn liền với thực tế của công ty