Thi công trạm xử lý nước thải

- Chức năng, nhiệm vụ: Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện Thiết bị xử lý nước thải đạt chất lượng đầu ra theo các quy định hiện hành.

- Công nghệ: Tùy thuộc vào các loại hình nước thải khác nhau

- Chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt cột A - QCVN 14:2008/BTNMT cho nước thải sinh hoạt, Đạt cột A - QCVN 40:2011/BTNMT cho nước thải công nghiệp, Đạt cột A - QCVN 28:2010/BTNMT cho nước thải y tế

Đối tượng khách hàng:

 + Các công trình dân dụng
 + Nhà máy công nghiệp
 + Các trung tâm dịch vụ, thương mại
 + Các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám chữa bệnh