Hà Nội thành lập ban chỉ đạo bảo vệ lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

Hà Nội thành lập ban chỉ đạo bảo vệ lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy.
 
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy tổng kết giai đoạn (2008-2020), định hướng trong các năm tiếp theo và tổ chức Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy (nhiệm kỳ VI) trong năm 2020.

Theo đó, thành lập Ban chỉ đạo gồm 18 thành viên, do ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban thường trực;

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy; Chủ trì tổ chức họp đánh giá việc thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch hành động trong 06 tháng đầu năm 2020, đề xuất phương hướng tổng kết kết quả thực hiện giai đoạn 2008-2020 thuộc Đề án Sông Nhuệ - Sông Đáy và định hướng năm tiếp theo trên nguyên tắc phối hợp giữa các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy; Sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường có liên quan thuộc lưu vực Sông Nhuệ - sông Đáy góp phần phục vụ hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án Sông Nhuệ - Sông Đáy.

Nguồn: Báo môi trường và đô thị